ស្វែងរកទីដើរលេងនៅប្រទេសកម្ពុជា

ដោយអ្នកចូលចិត្តដើរលេង សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដើរលេង

ប្លក់ជក់ចិត្ត

អ្ហូ! ប្លក់ឡូយៗសម្រាំងផ្ទាល់ហ្មង!
  • ១១​កន្លែង លាក់​ខ្លួន​នៅ​កោះកុង

    ខ្ញុំ​អត់​យល់​ថា​ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ពិបាក​រក​ព័ត៌មាន​ពី​កន្លែង​ដើរ​លេង​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​លើ​អ៊ីនធឺណិត​ម្ល៉េះ​ទេ។ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​គម្រោង​ដើរ​លេង​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ម្ដងៗ​ គឺ​មិន​ដែល​ចូល​ទៅ​ដល់​ទំព័រ​ទី​២ ទី​៣​ របស់​Google​ទេ​ ប៉ុន្តែ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​គម្រោង​ដើរ​លេង​ទៅ​ខេត្ត​កោះកុង​នេះ​ម្ដង​ គឺ​ហួស​ដល់​ទំព័រ​ទី​៥​ ហើយ​នៅ​មិន​ទាន់​រក​ព័ត៌មាន​បាន​គ្រប់​ពី​កន្លែង​ដើរ​លេង​នៅ​ទី​នោះ​ទៀត។ ...
  • ១១​កន្លែង លាក់​ខ្លួន​នៅ​កោះកុង

    ខ្ញុំ​អត់​យល់​ថា​ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ពិបាក​រក​ព័ត៌មាន​ពី​កន្លែង​ដើរ​លេង​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​លើ​អ៊ីនធឺណិត​ម្ល៉េះ​ទេ។ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​គម្រោង​ដើរ​លេង​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ម្ដងៗ​ គឺ​មិន​ដែល​ចូល​ទៅ​ដល់​ទំព័រ​ទី​២ ទី​៣​ របស់​Google​ទេ​ ប៉ុន្តែ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​គម្រោង​ដើរ​លេង​ទៅ​ខេត្ត​កោះកុង​នេះ​ម្ដង​ គឺ​ហួស​ដល់​ទំព័រ​ទី​៥​ ហើយ​នៅ​មិន​ទាន់​រក​ព័ត៌មាន​បាន​គ្រប់​ពី​កន្លែង​ដើរ​លេង​នៅ​ទី​នោះ​ទៀត។ ...

កន្លែងថ្មីៗ

អ្ហូ! ទើបដាក់បញ្ចូលហុយៗ!
បិទសំរាក

La Pizza Battambang

La Pizza Battambang, Battambang, Cambodia
ធ្លាប់បានទៅលេងអត់? ជួយផ្តល់មតិប្រាប់ផងណា៎បើបានទៅលេងហើយ
បើកដំណើរការ
ធ្លាប់បានទៅលេងអត់? ជួយផ្តល់មតិប្រាប់ផងណា៎បើបានទៅលេងហើយ
បើកដំណើរការ
ធ្លាប់បានទៅលេងអត់? ជួយផ្តល់មតិប្រាប់ផងណា៎បើបានទៅលេងហើយ
បើកដំណើរការ

តួប៉ម Old French Lighthouse​

French Lighthouse, Tbong Khmum, Cambodia
ធ្លាប់បានទៅលេងអត់? ជួយផ្តល់មតិប្រាប់ផងណា៎បើបានទៅលេងហើយ
បើកដំណើរការ

មីគាវបីល្វែង Mi Keav Bei Lveng

Mi Keav Bei Lveng Restaurant, Battambang, Cambodia
ធ្លាប់បានទៅលេងអត់? ជួយផ្តល់មតិប្រាប់ផងណា៎បើបានទៅលេងហើយ