១១​កន្លែង លាក់​ខ្លួន​នៅ​កោះកុង

ខ្ញុំ​អត់​យល់​ថា​ ហេតុអ្វី​បាន​ជា​ពិបាក​រក​ព័ត៌មាន​ពី​កន្លែង​ដើរ​លេង​នៅ​ខេត្ត​កោះកុង​លើ​អ៊ីនធឺណិត​ម្ល៉េះ​ទេ។ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​គម្រោង​ដើរ​លេង​កន្លែង​ផ្សេងៗ​ម្ដងៗ​ គឺ​មិន​ដែល​ចូល​ទៅ​ដល់​ទំព័រ​ទី​២ ទី​៣​ របស់​Google​ទេ​ ប៉ុន្តែ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​គម្រោង​ដើរ​លេង​ទៅ​ខេត្ត​កោះកុង​នេះ​ម្ដង​ គឺ​ហួស​ដល់​ទំព័រ​ទី​៥​ ហើយ​នៅ​មិន​ទាន់​រក​ព័ត៌មាន​បាន​គ្រប់​ពី​កន្លែង​ដើរ​លេង​នៅ​ទី​នោះ​ទៀត។ ...