ដឹងអត់នៅបាត់ដំបង អាចជិះ​ណូរី​បានដល់ទៅពីរកន្លែងផ្សេងគ្នា

ធ្លាប់ដឹងហើយថា ការជិះណូរីនៅខេត្តបាត់ដំបង គឺល្បីណាស់សម្រាប់អ្នកទេសចរ។ បើឆែកមើល #bambootrainbattambang នៅលើ Instagram វិញ ...