អំពី

នៅ​ក្នុងវិចិត្រសាលនេះ មាន​ដាក់បង្ហាញ​នូវរូប​ភាព​ស្នាម​ញញឹម​របស់ក្មេង​ ព្រះ​សង្ឃ​ អគារ​ដែល​បន្សល់​ពី​សម័យ​អាណានិគម​បារាំង​ និងរូបភាព​អប្សរា។

បើក​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង 9am-2pm