អំពី

ផ្សារមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ និងស្ថាបនាដោយលោក លូវីស ឆូឆុង នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៣៦។ ចំពោះរចនាបថនៃអាគារនេះ គឺយកតាម អាតដេកូ។ អាគារផ្សារបែងចែកជាពីរគឺខាងលិច និងខាងកើត។ នៅចំកណ្ដាលផ្នែកទាំងពីរ មានផ្លូវលេខ ២។ 

បច្ចុប្បន្នអាគារផ្សារណាត់នេះ  ត្រូវបានក្លាយជាកន្លែងលក់ដូររបស់អាជីវករគ្រប់ប្រភេទ។