អំពី

ទីតាំងស្ថិតនៅជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែ ក្នុងភូមិកំពង់សំបួរ ឃុំសំរោង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ហើយដែលមានចម្ងាយប្រមាណ ៦.៩៧ គ.ម ដោយគិតចាប់ពីសាលាខេត្តបាត់ដំបង។ ត្រូវបានកសាងនៅក្នុងឆ្នាំ ១៧៧២។ 

ពីមុនវត្តនេះ គឺជាកេាះដែលមានទឹកព័ន្ធជុំវិញ បន្ទាប់មកក៏ត្រូវបានគេប្ដូរឈ្មេាះ។ នៅទីនេាះ មានរូបព្រះធំមួយដែលមានឥរិយាបថដូចព្រះចូលបរិព្វាន។