អំពី

មានទីតាំងនៅក្នុងភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ចម្ងាយ១៥០ ម៉ែត្រ ខាងត្បូង ឈៀងខាងលិច សាលា ខេត្តបាត់ដំបង។ សាងសង់ក្នុងឆ្នាំ ១៨៣៧ ដោយលោកស្រី ធឹម ប្រពន្ធ លោក ថន ញ៉ុញ។