អំពី

រោងកុនបាត់ដំបង គឺជារោងកុនមួយក្នុងចំនោមរោងកុនទាំងប្រាំមួយនៅបាត់ដំបង។​ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ន មានតែរោងកុននេះប៉ុណ្ណេាះដែលនៅសល់។ ចំពេាះរោងកុននេះ ផ្ទុកបានមនស្សចំនួន ៥០០​ នាក់។ 

បច្ចុប្បន្ន រោងកុននេះ ស្ថិតក្រោមកម្មសិទ្ធិមន្ទីវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ហើយបើកដំណើរជាធម្មតា គ្រាន់តែពុំសូវមានមនុស្សដូចមុន។​