ជួបជាមួយក្រុមរត់ចោលស្រុក (RunAway)

«មានហ្វេនជាច្រើនលើហ្វេសប៊ុកច្រឡំថា ពួកខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនធួរទេសចរ (tour agency)។ តែតាមពិតទៅ ពួកខ្ញុំជា travel influencer នៅលើបណ្តាញសង្គមទៅវិញទេ។ ...